Headline News
Todays News (video)
Sports news

Sports news
International news

International news
Tonight on Rtv
06:45 PM
Shondhar Shongbad
07:30 PM
Thanar Nam Shonir Akhara
08:10 PM
Ha Du Du (Drama)
09:05 PM
Aloshpur (Drama)
09:50 PM
Bridal Show
10:45 PM
Rater Shongbad
11:20 PM
Share Bazar O Apner Jiggasa
Copyright © 2014, National Television Limited (Rtv)